Tuesday, January 26, 2010

Gamma/Gimel

В момент на душевно разстройство поръзсъждавах за този древен символ и неговото значение в спиритуален и научен смисъл. Гамма се означава с Г, оттам ще започнат и разсъжденията.

Cъотнесени едно към друго, рамената на Г дават Фи или 1/Фи. В единия случай е 1,618, другия е 0,618, което предполага липсваща единица. Ако прибавим единица в римски вариант се получава П(Пи), друго трансцендентно число (освен функцията Г ). Ако свържем Г - 3-тата буква от гръцката азбука с П - 16-тата (редуцирано до 7), получаваме една великолепна съгласуваност и проява на Вселенската хармония, указваща връзката м/у Божественото число 3 и числото на мъдростта 7. Обединявайки ги, получаваме божествена мъдрост, за която подсказва и математическия привкус на Фи, Г и П. Специално Г и П със своята трансцендентна природа подсказват за трансцендентната природа на Твореца.


Още повече, буквата Гимел е визуално идентична с Ламбда, чиито латински вариант е L, т.е. обърната Г.  В гръцката бройна система с Lambda се означава 30, което корелира с числения еквивалент на Г – 3. Значението на нулата е нещастие, несполука, т.е. негатив - отрицателен знак. Гледайки Г и L забелязваме, че те са огледални образи*; и ако трябва да се обърнем към основния принцип на Херметизма – “Това, което е отгоре, е същото, като това, което е отдолу”, плюс спецификата на 30, която след поясненията за 0 можем да редуцираме до -3, стигаме отново до една красива съгласуваност на формата и стойността: L:Г се отнася както -3:3., т.е. -1:1 т.е. -11. Редно е да споменем и третия (3) закон на механиката, който гласи “Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие”. С Гама се означава и радиоактивното лъчение  с λ (Ламбда - дължина на вълната)= 10-11 м. както и фотонът – носител на електромагнитно излъчване.  Гама лъчението се различава от другите 2 вида лъчения по това, че не се отклонява в магнитно поле. Ако съпоставим тези два аспекта на електромагнитната природа на Гамма, достигаме пак до две разнополюсови концепции, както е при символиката на L и Г.
Гамма като фотон значи светлина, а светлината е символ на живота, сътворението, небесната любов и просвещението (което кореспондира с 3 – “Разума на Бога”). Гамма лъчението от своя страна е смъртоносно, но то се осъществява отново чрез фотони, макар и с много по-голяма енергия (над 100 keV). Отново се обръщаме към свещените думи на Хермес Трисмегист “That which is Below corresponds to that which is Above, and that which is Above, corresponds to that which is Below, to accomplish the miracles of the One Thing”, като откриваме вечния кръговрат на живота и смъртта, на съзиданието и разрушението, сплетени в една обърната осмица (8), символ на безкрайността. Тази концепция в Таро се символизира от първата карта от Голямата Аркана – Магьосникът. И тъй като Магьосникът е първата карта, тя се номерира с римската цифра I. Ако се върнем в началото, ще забележим, че именно I липсва на Г да се превърне в П. Оказва се, че тя не липсва, тя е вече там, без да я има. Не можем да не се сетим за Великата Мъдрост на Кабала – “Тайната, която я няма” или “Много е трудно да се намери в тъмна стая черна котка, особено, ако нея я няма там.”.  Ако обърнем този казус към съвременната наука, тя също ще потвърди тук изложените наблюдения. Един от най- великите математици на всички времена (който образува троица (3) заедно с Архимед и Нютон) – Гаус, е извел връзката между трансцендентните П и Г под формата на следната зависимост, където намираме липсващата единица (1 или I ):  П(z) = Г(z + 1)
Известно е, че Гама честотата на мозъчните вълни кореспондира на специфични състояния. Изследване на невролога Sean O'Nuallain върху Тибетски монаси показва, че при гамма-активност на мозъка, медитиращите будисти достигат до особени състояния, които се характеризират с максимална чувствителност и много ниска, понякога нулева консумация на енергия. Тази липса на консумирана от тялото енергия предполага наличие на “безличностно” състояние и откъсване от материалното. Ако трябва да спекулираме и да разтълкуваме резултатите, се стига до заключението че гама вълните са налични при надскачане ограниченията на материалния свят и пътуване на духа до Абсолюта, т.е. гамма мозъчните вълни са проява на възможността на човека да общува с Твореца чрез своя разум; иначе казано, инструмента на Божествения разум в човека. Корелацията с Г(=3 – “Разума на Бога”) е очевидна.

Ваша Lu 

No comments:

Post a Comment